Pensioenakkoord belangrijke stap verder

In de zomer van 2019 sloten het kabinet en de sociale partners op hoofdlijnen een pensioenakkoord. Ze onderhandelden nog een jaar over de uitwerking. Op maandag 22 juni stuurde minister Koolmees deze uitwerking naar de Tweede Kamer. Op 4 juli ging als laatste de achterban van de FNV akkoord met de uitwerking.

Het is de bedoeling dat het nieuwe pensioenstelsel in 2026 wordt ingevoerd. In het nieuwe stelsel hebben pensioenfondsen minder last van de aanhoudend lage rente. Daar staat tegenover dat ook de uitkomst van ieders pensioen minder zeker is. Vanaf 2022 kunnen pensioenfondsen beginnen met de overstap.

Keuze uit 2 mogelijkheden
In het nieuwe pensioenstelsel kan onze deelnemersvereniging DPF kiezen tussen 2 premieregelingen. Er zijn geen aanspraken meer. In plaats daarvan is er voor iedereen een pensioenvermogen gereserveerd. De verschillen tussen de 2 regelingen zitten met name in beleggingsbeleid en keuzevrijheid. Als lid van de deelnemersvereniging DPF kan u meebeslissen over deze keuzes. Nog geen lid van DPF? Lees over wat de deelnemersvereniging doet en meld u aan. U praat mee over de toekomst van de pensioenregeling van SPF.

Uw pensioen beweegt mee met de economie
De nieuwe regels zorgen ervoor dat pensioen eerder omhoog gaat als het economisch goed gaat. Het gaat ook eerder omlaag als het economisch slechter gaat.

Elk jaar een inschatting van uw pensioen
In de premieregeling legt u geld in voor uw pensioen. Dat geld wordt belegd. Het geld dat iedereen opzij heeft gezet, vormt samen met het resultaat op de beleggingen de pensioenpot. Elk jaar berekent het fonds wat uw deel van de pensioenpot is. En op basis daarvan maken we een inschatting van uw pensioen straks. De uitkomst van die berekening zal ieder jaar anders zijn. Het pensioen van gepensioneerden berekenen we ook op die manier. Er komen wel regels waardoor de pensioenen van gepensioneerden zo min mogelijk schommelen.

Verlagen van pensioenen
Door het akkoord lijkt voor veel fondsen de dreigende verlaging van de pensioenen van de baan. Of dat voor SPF ook zo is, is nog de vraag. Er is besloten dat pensioenfondsen waarvan de beleidsdekkingsgraad eind dit jaar hoger is dan 90%, de pensioenen niet hoeven te verlagen. De beleidsdekkingsgraad van SPF stond per 30 juni op 91,3%. Hopelijk staan we eind van dit jaar nog steeds boven de 90%.

Wat gebeurt er als we lager staan?
Staat onze beleidsdekkingsgraad eind van 2020 onder 90% dan zijn maatregelen onvermijdelijk. Ruwweg zijn er dan 3 mogelijkheden:

  • de premie gaat omhoog
  • de pensioenen worden verlaagd
  • of een combinatie van beide

Overigens is de kans aanzienlijk dat SPF volgend jaar hoe dan ook de pensioenpremie moet verhogen, ook als de beleidsdekkingsgraad boven de 90% staat. Zodra we hierover meer nieuws hebben, laten we dat weten.

Wat betekent het nieuwe pensioenakkoord voor u?
Op de korte termijn nog niets. De nieuwe regels worden eerst vastgelegd in een wet. Daarna kunnen DPF en het pensioenfonds de nieuwe regels gaan toepassen. Zodra duidelijk is hoe wij de nieuwe regels gaan toepassen, maken we een berekening voor iedereen. Al deze stappen nemen naar verwachting een aantal jaar in beslag.