Missie

Het pensioenfonds ontwikkelt uitsluitend activiteiten die het in staat stellen zijn opdracht – bescherming tegen de financiële gevolgen van overlijden, pensionering of beroepsarbeidsongeschiktheid, op basis van solidariteit en collectiviteit van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden – zo goed mogelijk te verzorgen en uit te voeren. Deze opdracht wordt gegeven door de beroepspensioenvereniging Deelnemersvereniging Pensioenfonds Fysiotherapeuten (DPF) die op 1 januari 2007 is gestart met haar werkzaamheden. Het pensioenfonds ontwikkelt géén activiteiten die niet behoren tot de kerntaken van een pensioenfonds en heeft dus geen nevenactiviteiten.

Doelstellingen
De bovenstaande missie en het beleidsuitgangspunt hebben geleid tot de onderstaande strategische doelstellingen:

  • Het fonds heeft ten doel, overeenkomstig de bepalingen van de statuten en van het pensioenreglement, fysiotherapeuten alsmede hun nabestaanden bewust te maken en deels te beschermen tegen geldelijke gevolgen van ouderdom, invaliditeit en overlijden.
  • Het fonds licht de belanghebbenden, zoals hierboven beschreven, in over hun collectieve oudedagsvoorziening en de daarmee samenhangende dienstverlening, zoals administratie en beheer.
  • Het fonds wil de beoogde pensioenuitkeringen op korte en lange termijn veiligstellen. Daartoe belegt het de toevertrouwde middelen op een verantwoorde en solide wijze. Het beheerst het risico dat niet aan de verplichtingen kan worden voldaan (risico op onderdekking) en het risico op reservetekort.

Organogram van SPF (pdf)