Beroepsarbeidsongeschikt

Bent u volledig en blijvend beroepsarbeidsongeschikt? Dan kunt u pensioen blijven opbouwen zonder dat u daarvoor premie betaalt. We noemen dat premievrije voortzetting. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Voorwaarden premievrije voortzetting

  • U bent bij ons verzekerd voor premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid (PVI). Daar betaalt u premie voor.
    Lees de toelichting keuze PVI
  • U werkt niet meer als fysiotherapeut.
  • U verkocht uw praktijk of beëindigde uw aandeel in de praktijk.
  • U krijgt een inkomensvervangende uitkering (uit de WIA of uit een particuliere verzekering) van minimaal het wettelijk minimumloon.
  • U bent blijvend en volledig beroepsarbeidsongeschikt. Een Commissie Beoordeling Arbeidsongeschiktheid stelt dit vast. De Commissie bestaat uit een arts en een arbeidsdeskundige en/of fysiotherapeut.

Premievrije voortzetting aanvragen
Vraag premievrije voortzetting binnen 3 jaar nadat u arbeidsongeschikt bent geworden aan bij het pensioenfonds. Log daarvoor in op Mijn pensioen.

Ik vraag premievrije voortzetting aan

Ingang premievrije voortzetting
De premievrije voortzetting gaat in op het moment dat u uit dienst gaat bij uw werkgever (als u in loondienst bent) of na beëindiging van uw werkzaamheden als zelfstandige en de daarop volgende verkoop dan wel beëindiging van (het aandeel in) de praktijk. De Commissie Beoordeling Beroepsarbeidsongeschiktheid stelt de blijvende volledige beroepsarbeidsongeschiktheid vast. Deze commissie bestaat uit een arts en een arbeidsdeskundige.

Geef wijzigingen door
Geef vermindering van uw arbeidsongeschiktheid en/of het bereiken van het grensbedrag door aan het pensioenfonds. Dit bedrag is gelijk aan de pensioengrondslag van deze regeling. Het grensbedrag is alleen van toepassing als u tijdens uw arbeidsongeschiktheid bijverdiensten heeft. Als u door uw bijverdiensten een hoger inkomen krijgt dan uw pensioengrondslag, vervalt het recht op premievrije voortzetting.

Premievrije voortzetting en eerder met pensioen
Bouwt u premievrij pensioen op? Dan is deeltijdpensioen geen mogelijkheid. U kunt wel volledig eerder met pensioen gaan. Als u op het moment van het ingaan van het pensioen recht heeft op premievrije voortzetting wordt de premievrije pensioenopbouw stopgezet.