DPF en SPF

DPF en SPF zorgen samen voor het pensioen van fysiotherapeuten in de 1e lijn. Ze hebben allebei hun eigen rol in de verzorging van je pensioen. Beide organen kennen ook een klankbordgroep: de Verenigingsraad en het Fysiopensioenforum.

 • Deelnemersvereniging DPF
  DPF bepaalt de hoofdlijnen van de pensioenregeling en bepaalt wie de regeling uitvoert. Bijvoorbeeld een pensioenfonds of een verzekeraar. Bij ons is dat het pensioenfonds SPF. De taken en verantwoordelijkheden van DPF zijn vastgelegd in de statuten van DPF en het huishoudelijk reglement van DPF.

  Bekijk de video over DPF

  DPF en SPF zorgen samen voor het pensioen van fysiotherapeuten in de 1e lijn. Ze hebben allebei hun eigen rol in de verzorging van je pensioen. Beide organen kennen ook een klankbordgroep: de Verenigingsraad en het Fysiopensioenforum.
  Ons doel is voor fysiotherapeuten in de 1e lijn een goed en betaalbaar pensioen te regelen. Daarbij proberen we zo goed mogelijk rekening te houden met veranderende omstandigheden. De leden beslissen over grote wijzigingen van de regeling. En als de regeling moet worden aangepast omdat onze leden dat hebben besloten, vragen we SPF om dat uit te voeren.

 • Verenigingsraad
  Het bestuur van DPF wordt geholpen door een Verenigingsraad (VR). De VR vormt een klankbord voor het bestuur en vertegenwoordigt de leden van DPF. Daarnaast heeft de VR beslissingsbevoegdheid over kleine aanpassingen in de pensioenregeling. Over rechten en verplichtingen, dus je pensioenaanspraken en je premiebetaling, beslissen álle leden van DPF. De rol van de VR is vastgelegd in de statuten van DPF.
  De VR telt minimaal 12 collega-fysiotherapeuten. De Algemene Vergadering (AV) kiest en benoemt de leden van deze raad voor een periode van maximaal 6 jaar. We willen dat de leden een afspiegeling zijn van onze collega's in de 1e lijn.

 • Pensioenfonds SPF
  SPF verzorgt de uitvoering van de pensioenregeling en alles wat daarmee samenhangt. Bijvoorbeeld premiebetaling, vaststelling van de pensioenuitkering of verhoging van het pensioen. De taken en verantwoordelijkheden van SPF zijn vastgelegd in de statuten van SPF. De uitvoering van de regeling is vastgelegd in reglementen. Kijk voor informatie over de pensioenregeling van SPF bij Pensioen 1-2-3.

 • Fysiopensioenforum
  Het pensioenfonds kent een Fysiopensioenforum. Het is een klankbordgroep waarmee het bestuur van SPF voeling met de achterban houdt. Leden van de VR hebben automatisch zitting in dit forum. Het Fysiopensioenforum telt maximaal 25 zetels. Uit het forum worden ook de leden van het verantwoordingsorgaan (VO) van het pensioenfonds gekozen. Het pensioenfondsbestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over hoe het beleid tot stand komt en de manier waarop het is uitgevoerd.