Klachten en geschillen

Als u een klacht heeft, kunt u dit melden aan het pensioenfonds. Het fonds heeft een algemene klachtenprocedure en een geschillenprocedure voor specifieke gevallen.

Dit zijn de stappen. De volgorde is belangrijk:

  1. Geef de klacht door aan de pensioenuitvoerder (Achmea Pensioenservices) via contact.
  2. Niet tevreden met het antwoord van de pensioenuitvoerder? Geef de klacht door aan het bestuur van het pensioenfonds.
  3. Niet tevreden met het antwoord van het bestuur? Geef de klacht door aan de Ombudsman Pensioenen voor advies.
  4. Niet tevreden met het antwoord van het bestuur? Of niet verder gekomen met het advies? Ga dan naar de rechter.

Werkwijze
U moet uw klacht schriftelijk indienen. Het pensioenfonds behandelt uw klacht volgens de Klachtenprocedure Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten. Bent u het uiteindelijk niet eens met de beslissing van het Bestuur op uw klacht? Dan kunt u zich nog wenden tot de Ombudsman Pensioenen of de rechter.

U kunt bij een geschil met het pensioenfonds in beroep gaan bij de Commissie van Geschillen, volgens de bepalingen in het pensioenreglement. Dit is verder uitgewerkt in het reglement Commissie van Geschillen. Onder ‘geschil’ wordt verstaan een welomlijnd en voor beslissing vatbaar verschil van inzicht tussen het bestuur en een deelnemer of andere belanghebbende over een door het bestuur genomen besluit. De Commissie van Geschillen bestaat uit een jurist, een actuaris en een fysiotherapeut. Zo nodig kan de Commissie, per individueel geschil, een deskundige benoemen.

Klachten en geschillen