Privacyverklaring

U doet mee of u gaat binnenkort meedoen aan onze pensioenregeling. Om uw pensioen goed te regelen, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. En vaak ook die van uw partner. Bijvoorbeeld uw naam, adres en geboortedatum. We verwerken daarnaast onder andere uw burgerservicenummer (BSN) en gegevens over uw inkomen en uw pensioen. Achmea Pensioenservices voert de pensioenregeling voor ons uit. Ook zorgen zij voor de betaling van de pensioenen. Daarvoor gebruiken en bewaren (verwerken) zij uw persoonsgegevens. Zij houden zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aan de Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens Pensioenfondsen. Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF) is verantwoordelijk voor een goede verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens. Dit geldt ook als SPF gedeelten van de verwerking uitbesteedt aan derde partijen.

Wij maken afspraken met andere organisaties waarmee wij samenwerken
Wij hebben afspraken met Achmea Pensioenservices en met andere organisaties over de uitwisseling van persoonsgegevens en de bescherming van uw privacy. Deze afspraken liggen vast in een verwerkersovereenkomst. Hierin staat ook hoe deze organisaties uw persoonsgegevens mogen verwerken en welke beveiligingsmaatregelen er gelden. We toetsen periodiek of partijen met wie we persoonsgegevens uitwisselen de overeenkomst naleven

Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?
Als beroepsbeoefenaar bent u wettelijk verplicht u aan te sluiten bij SPF. Dat heet de verplichtstelling. Met uw persoonsgegevens controleren wij of u bent aangesloten bij SPF. Deze gegevens krijgen wij van u, of uit het AGB-register. Wij wisselen met verschillende andere partijen persoonsgegevens uit in het kader van uw deelname aan onze pensioenregeling. Via de Basisregistratie Personen (BRP) werken wij bepaalde gegevens steeds bij. Daardoor hoeft u veel belangrijke veranderingen in uw persoonlijke situatie niet zelf aan ons door te geven. Bijvoorbeeld een verhuizing of een echtscheiding. Daarnaast ontvangen wij inkomensgegevens van het UWV als u in loondienst werkzaam bent. Met deze gegevens stellen wij de hoogte van uw beroepsinkomen over het afgelopen jaar vast. Kloppen deze gegevens niet? Dan is het wel belangrijk dat u de juiste gegevens aan ons doorgeeft. Ook is het belangrijk dat u zelf veranderingen in de uitoefening van uw beroep en/of bedrijf doorgeeft. Raakt u arbeidsongeschikt? Dan verwerken wij ook gegevens waaruit de mate van arbeidsongeschiktheid blijkt. Hiervoor zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons stuurt. Wij verwerken geen andere medische informatie.

Soms zijn wij wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te delen met anderen. Bijvoorbeeld met de Belastingdienst of het Pensioenregister. Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden, tenzij u SPF daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw pensioen uit te voeren
Wij verzorgen uw pensioen vanaf de opbouw tot en met de uitkering, aan u of aan uw nabestaanden. Verder krijgt u regelmatig informatie van ons over uw pensioen. Bijvoorbeeld als uw pensioenregeling verandert. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die wij hiervoor nodig hebben. Wij verwerken ook persoonsgegevens als dat nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen zoals het toetsen of u op een sanctielijst staat. Hebben wij om andere redenen uw persoonsgegevens nodig? Dan vragen wij eerst om uw toestemming.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor een lange periode
Wij bewaren uw persoonsgegevens uw hele leven lang en ook nog daarna. Want (ex-)partners en kinderen kunnen soms nog jaren geld krijgen vanuit uw pensioen. Wij bewaren een groot deel van uw gegevens standaard voor een periode van 100 jaar.

Wij nemen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
 We doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 

Een voorbeeld van een technische maatregel is dat we uw digitale gegevens alleen in versleutelde vorm verzenden, zodat alleen u toegang heeft tot deze gegevens. 

Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen bevoegde medewerkers uw gegevens mogen inzien. Deze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is om hun taken uit te voeren.

Wij leggen communicatiemomenten met u vast
Om u beter van dienst te zijn, leggen wij vast wanneer u en SPF communicatiemomenten met elkaar hebben gehad. We leggen bijvoorbeeld telefoongesprekken en chats vast, en brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen.

Wij volgen de manier waarop u gebruik maakt van onze digitale communicatie
Op onze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een bestand op uw computer dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om de website te verbeteren en (afhankelijk van de cookies die u accepteert) om te zien wat u op onze website doet en bekijkt. Meer informatie over cookies leest u in de cookieverklaring.

We slaan het klikgedrag in e-mails voor de nieuwsbrief op. Zo kunnen we zien hoe vaak een e-mail is geopend, op welke artikelen er is geklikt en welk besturingssysteem is gebruikt. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend voor analysedoeleinden om onze informatie aan deelnemers te verbeteren.

Uw rechten
Uw rechten zijn in de wet geregeld. U kunt een verzoek doen om:

  • uw persoonsgegevens in te zien. U vindt veel gegevens ook op uw persoonlijke portaal.
  • uw persoonsgegevens te veranderen als die niet kloppen. Behalve als de gegevens die wij via de Basisregistratie Personen (BRP) ontvangen niet juist zijn. U kunt uw gegevens dan
  • zelf laten aanpassen bij de gemeente.
  • niet al uw persoonsgegevens te verwerken of uw toestemming in te trekken.
    uw persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie. Bijvoorbeeld als u een verzoek tot waardeoverdracht van uw pensioen doet.

Let op: wij kunnen niet altijd doen wat u vraagt. Bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens nodig hebben om uw pensioen te regelen.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten
Stuur een e-mail of brief. Bekijk daarvoor de contactgegevens. Voordat we uw verzoek in behandeling nemen, stellen we uw identiteit vast. We kunnen u daarom vragen om een kopie van uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart toe te sturen. Wilt u in dat geval uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar maken? Wij bewaren de kopie van uw identiteitsbewijs 2 jaar.

Wij reageren binnen 4 weken op uw e-mail of brief. Behalve als het niet lukt om op tijd aan uw verzoek te voldoen. In dat geval laten we u weten wanneer u antwoord van ons krijgt. Eerst kijken wij of uw identiteit klopt. Daarna beantwoorden wij uw vraag.

Heeft u een vraag, tip of klacht?
Stuur ons een e-mail of brief, of bel ons. Bekijk daarvoor de contactgegevens.
Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl. U kunt ook naar de rechter gaan.

Wij kunnen deze privacyverklaring veranderen
Dat kan bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 1 maart 2024.