Beleggingen

SPF belegt de premies die u betaalt. Geld dat belegd wordt, levert naar verwachting op langere termijn meer pensioen op dan sparen op een spaarrekening.

Waarom belegt SPF?
Het beleggen van de premies is nodig om de pensioenen extra te kunnen verhogen. Zonder goed rendement wordt het pensioen onbetaalbaar. Beleggen brengt wel risico’s met zich mee. De beleggingen kunnen in waarde dalen. Aan de andere kant leveren beleggingen met meer risico vaak ook meer op. SPF weegt daarom zorgvuldig af waar het in investeert en hoe het de beleggingen spreidt. Daarbij bekijkt SPF steeds of de risico’s die het neemt opwegen tegen het verwachte rendement.

Hoe belegt SPF?
Het bestuur van SPF baseert de beleggingskeuzes op de toezeggingen die het heeft gedaan en doelen die het heeft gesteld over de hoogte van het pensioen en op de risico’s die het wil en kan nemen. SPF houdt bij deze keuzes rekening met de wettelijke regels over te verwachte rendementen, aan te houden reserves en beheersing van risico's. Lees voor meer informatie het document Investment beliefs (beleggingsovertuigingen) (pdf).

Aan het beleggen gaat zorgvuldig onderzoek vooraf
SPF verdeelt de risico’s zoveel mogelijk. Zo worden de beleggingen gespreid over de hele wereld en in uiteenlopende categorieën of soorten beleggingen. Denk aan obligaties, aandelen en vastgoed. De verdeling over al deze soorten beleggingen noemen we de beleggingsmix. Verder houdt SPF de beleggingsmarkt nauwlettend in de gaten. Als er iets extreems gebeurt past het de beleggingen aan.

Hoe beheerst het fonds de risico's?
SPF heeft de risicohouding van haar deelnemers geïnventariseerd. Dit is in 2013 gedaan via een enquête onder alle actieve en gepensioneerde deelnemers. Het fonds toetst daarnaast deze risicohouding periodiek via de Deelnemersraad. De Deelnemersvereniging (DPF) bepaalt op hoofdlijnen de pensioenregeling. Een onderdeel daarvan is het ambitieniveau van de toeslagverlening. De ambitie van het fonds is om jaarlijks de pensioenen gemiddeld met ten minste 3% te verhogen.

Het bestuur van SPF stelt op basis van de risicohouding het toelaatbare beleggingsrisico vast. Hiervoor laat het fonds periodiek een ALM-studie uitvoeren. Uit de ALM-studie komt een beleggingsmix die past bij de risicohouding, de verplichtingen, de ambitie en de aannames over onder meer de economische ontwikkeling. Aan de hand van de ALM-studie stemt SPF het beleggingsbeleid af op de verplichtingen en de toeslagambitie van het fonds, onder uiteenlopende economische omstandigheden. Elke belegging kent zijn eigen risico’s. Hoe hoger het risico, hoe hoger het verwacht rendement.

Het bestuur van SPF toetst jaarlijks met een haalbaarheidstoets of het beleggingsbeleid aansluit bij de risicohouding van het fonds. SPF bespreekt de uitkomsten van de haalbaarheidstoets met DPF. SPF en DPF stelden op basis van de haalbaarheidstoets vast dat zij het risicoprofiel - ondanks het lage niveau van de dekkingsgraad – niet wijzigen. Het pensioenfonds belegt immers voor de lange termijn. De deelnemers vinden toeslagverlening belangrijk en accepteren daarbij het risico op negatieve schokken.

Het bestuur van SPF heeft met een haalbaarheidstoets getoetst of het beleggingsbeleid aansluit bij de risicohouding van het fonds. SPF heeft eind 2015 de uitkomsten van de haalbaarheidstoets besproken met DPF. SPF en DPF stelden op basis van de haalbaarheidstoets vast dat zij het risicoprofiel - ondanks het lage niveau van de dekkingsgraad eind 2015 niet wijzigen. Het pensioenfonds belegt immers voor de lange termijn. De deelnemers vinden toeslagverlening belangrijk en accepteren daarbij het risico op negatieve schokken.

Beleggingen hebben een lange horizon
De beleggingen van ons pensioenfonds hebben een zeer lange horizon. De fysiotherapeut die vandaag op 23-jarige leeftijd begint met pensioenopbouw, geniet met de huidige levensverwachting, ook over 70 jaar nog van zijn pensioen. Vanwege die lange horizon verschillen pensioenfondsen wezenlijk van veel andere beleggers, die meer op de korte termijn zijn gericht. Daarbij past ook verantwoord beleggen. Lees meer over verantwoord beleggen voor de toekomst.

Private Equity
Ons pensioenfonds belegt ook in private equity. Dit zijn directe beleggingen in kleine tot middelgrote bedrijven, buiten de beurs om. We doen dit samen met andere beleggers. Het goede van private equity is dat het bedrijven kan helpen aan lange termijn financiering, om zo te investeren en te kunnen groeien. Het is een alternatieve vorm van financiering, buiten banken en de beurs om. Private equity komt soms negatief in het nieuws. SPF is zich bewust van mogelijk negatieve aspecten . Daarom selecteren we onze beleggingen zoveel mogelijk op criteria van fatsoen, duurzaamheid en lange termijn rendement.

Ook is er regelmatig kritiek op de hoge salarissen en vergoedingen voor private equity managers. Het liefst willen we die hoge vergoedingen niet betalen. Maar ook willen we niet uit deze beleggingen stappen, omdat die een relatief hoge bijdrage leveren aan het pensioen. Stoppen met deze investeringen kan ten koste gaan van de hoogte van de pensioenen.

Kostenbeheersing
Doordat we als beroepsgroep samen ons pensioen regelen, delen we ook samen de kosten. Daardoor is iedereen beter af. En minder kosten betekent meer pensioen. SPF let scherp op de kosten. De meeste kosten worden gemaakt bij het beleggen van uw pensioengeld. Maar ook hier geldt: het is veel goedkoper om samen een grote pot met pensioengeld te beleggen dan ieder zijn eigen potje. Vergelijk het zelf maar. Dat is niet zo moeilijk, want u vindt alles over de kosten en opbrengsten van beleggen in ons jaarverslag op deze website.

Transparantie
SPF is voorstander van zo groot mogelijke transparantie over het beleggingsbeleid en de kosten en opbrengsten van beleggen. Via ons jaarverslag geven wij inzicht in de beleggingen die we hebben en in de kosten die we daarvoor maken.

Beloningsbeleid
De bestuurders van SPF ontvangen een vergoeding voor hun bestuurswerk. Voor de hoogte van de vergoeding volgt het fonds de afspraken die zijn vastgelegd in de principes voor beloningsbeleid van AFM en DNB. Onze bestuurders ontvangen geen bonussen. SPF vraagt aan externe partijen jaarlijks een verklaring over het toepassen van deze principes.

Een deel van het vermogen van pensioenfondsen wordt belegd door externe vermogensbeheerders. Die werken vaak vanuit de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk. De beloningen daar zijn ver boven het niveau dat we in Nederland gewend zijn en fatsoenlijk achten. Toch kiest ons pensioenfonds ervoor om van deze vermogensbeheerders gebruik te maken. Omdat de belegging zo veel opbrengt voor de pensioenen van onze deelnemers, nemen we die hoge beloning voor lief.

SPF belegt verantwoord
SPF houdt bij het beleggen rekening met mens, milieu, duurzaam ondernemen en hoe bedrijven worden bestuurd. Het gaat bij onze beleggingskeuzes om een goed én verantwoord rendement. Daarbij hanteert SPF de uitgangspunten van het Global Compact van de Verenigde Naties. Deze uitgangspunten gaan over mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie. Daarnaast kiest SPF ervoor om niet te beleggen in producenten van controversiële wapens. SPF gaat ook in gesprek met ondernemingen als het vindt dat zij deze uitgangspunten onvoldoende naleven. SPF maakt zoveel mogelijk gebruik van haar stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. We doen dat niet zelf. De beheerder van het beleggingsfonds waarin SPF belegt doet dat voor ons. Lees voor meer informatie de documenten
• Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) (pdf)
• PAI-statement (pdf)
• Precontractuele duurzaamheidsinformatie (pdf)
• MVO in infrastructuur (pdf)
• Duurzaam beleggen in vastgoed (pdf).

Wilt u weten hoe SPF heeft gestemd op aandeelhoudersvergaderingen? Dan kunt u dat opzoeken in het 'vote disclosure systeem'.

Meer duurzaamheidsinformatie (SFDR)

SPF heeft een bestuurscommissie beleggingen
Deze commissie uit het bestuur adviseert over het beleggingsbeleid. Deze adviescommissie bestaat uit 2 bestuursleden en 2 niet-bestuursleden. Dit zijn allemaal deelnemers aan de pensioenregeling. Een onafhankelijke externe adviseur is voorzitter van de commissie.

Wat zijn de beleggingsresultaten van SPF?
Het totaal belegd vermogen bedraagt ruim 3,4 miljard euro (per 31-12-2015). Hiervan belegt SPF in obligaties, aandelen, vastgoed en overige beleggingen (onder andere grondstoffen). Ieder jaar publiceert SPF in het jaarverslag een overzicht van alle beleggingen en resultaten. Op deze website publiceert SPF regelmatig nieuwsberichten over het beleggingsrendement en de dekkingsgraad van het fonds. Dit zijn momentopnames van de financiële positie van ons fonds, uitgaande van het aandelenrendement en de rentestand op de laatste dag van de betreffende periode. De rente speelt een belangrijke rol bij het maken van de momentopname. Lees meer over de rol van de rente op de financiële positie van SPF.